+32 3 501 95 72 hello[at]safetyscience.be

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 1. TOEPASSELIJKHEID EN AFWIJKINGEN Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor alle aan SAFETY SCIENCE BVBA, hierna genoemd “de verkoper”, overgemaakte koop- en verkoopovereenkomsten, overeenkomsten tot levering van goederen en/of diensten, alsmede elke offerte en of bestelorder die daarvan het onderwerp vormen. De koper wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de koper of van onze vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan de verkoper tegenstelbaar wanneer zij door de verkoper schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.
 2. OFFERTE EN ORDERBEVESTIGING Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden offertes van de verkoper slechts ten titel van inlichting en binden haar geenszins. De vermelde prijzen zijn exclusief belasting op toegevoegde waarde (BTW) verpakkings- en transportkosten. Een koop- verkoopovereenkomst komt tot stand na de bevestiging/acceptatie van de offerte dan wel ondertekening van de bestelbon. Elke overgemaakte order verbindt de koper, doch verbindt de verkoper slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Bij gebreke aan een uitdrukkelijke orderbevestiging binnen de 5 werkdagen na de bestelling, wordt zij geacht door de verkoper te zijn aanvaard. Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging van de verkoper dienen, op straf van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen de 8 dagen na datum van deze bevestiging. Bij bestellingen van speciale uitvoeringen hebben wij het recht om ten hoogste 5 procent meer of minder dan de bestelde hoeveelheid te leveren. Bij bestellingen onder de € 25 (excl. BTW) worden er €10 administratiekosten aangerekend. Geplaatste bestellingen kunnen door de verkoper als onbestaande worden beschouwd in het geval de koper: Nalaat de vervallen factuur(en) van eerder geleverde goederen te voldoen. Zich in staat van faillissement bevindt dan wel in vereffening en ontbinding werd gesteld of een verzoekschrift tot het verkrijgen van een gerechtelijk akkoord heeft ingediend dan wel dat de verkoper ernstige aanwijzingen heeft dat één der voormelde scenario’s eminent zijn.
 3. MONSTERS, BESCHRIJVINGEN ENZ … Tenzij schriftelijk anders is bedongen, gelden onze monsters, documentatie en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard ook, nooit door de koper ingeroepen worden om hetzij de afneming of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen. Ook kunnen wij behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, nooit aansprakelijk gesteld worden wegens de eventuele ongeschiktheid van onze producten voor de speciale doeleinden waartoe ze door de koper of zijn afnemer bestemd werden.
 4. LEVERINGSTERMIJN De door de verkoper opgegeven leveringstermijnen zijn steeds benaderend doch nooit bindend. Overschrijding van de vooropgestelde leveringstermijn kunnen niet als contractuele wanprestatie worden afgedaan als grond voor een vordering tot ontbinding van de overeenkomst dan wel enige schadevergoeding in hoofde van de koper. In geval van overmacht zoals oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, brand of andere vernietigingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte onder ons personeel of werknemers schaarste in het algemeen, werkstaking in ons bedrijf of elders, bedrijfsstoornis of mislukking van de productie, tekortkoming door onze onderleveranciers, enz… deze opsomming zijnde niet beperkend, heeft de verkoper steeds het recht hetzij de levering op te schorten totdat de bedoelde omstandigheden een eind genomen hebben mits nadien binnen de overeengekomen termijn te leveren, hetzij aan de verkoop te verzaken, zonder dat noch in het ene noch in het andere geval de koper enigerlei recht op schadevergoeding zal kunnen laten gelden.
 5. TRANSPORT, RISICO EN AFNEMING Alle leveringen boven de 500 € netto factuurbedrag worden franco geleverd ingeval het om leveringen in België gaat. Voor niet franco leveringen in België wordt een supplement van 65 € aangerekend. Voor niet franco afhalingen wordt een supplement van 15 € aangerekend. De goederen reizen nochtans altijd op risico van de koper. De verkoper is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, of vertraging bij het transport; zelfs niet wanneer de transporteur door de verkoper werd aangeduid. Verkeerd bestelde en geleverde goederen worden door de verkoper slechts ingeruild of teruggenomen, mits betaling van een administratieve- en verhandelingskost ten belope van 20% (excl. BTW) van de koopprijs. Geen enkel SAFETY SCIENCE BVBA product mag worden teruggezonden voor credit of omwisseling zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van SAFETY SCIENCE BVBA te Wilrijk, België. De terugzending moet franco gebeuren. Enkel goederen in hun oorspronkelijke verpakking worden aanvaard.
 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD Eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op de koper over nadat deze aan de verkoper al de door hem uit oorzaak van deze levering verschuldigde, met inbegrip van de eventuele kosten, rente en penaliteit, heeft voldaan. De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken, meer in het bijzonder, kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen. In het geval de verkoper zijn eigendomsrecht heeft ingeroepen dient de koper deze goederen op eerste verzoek terug aan de verkoper ter beschikking te stellen.
 7. GARANTIE EN KLACHTEN De koper dient de aan hem/haar geleverde goederen bij ontvangst op conformiteit te controleren en de verkoper bij non-conformiteit dan wel gebrek onmiddellijk in kennis te stellen. De aftekening van de leveringsbon zonder enig voorbehoud staat gelijk aan een aanvaarding van de geleverde goederen. In ieder geval dient de factuur waarop de kwestieuze goederen betrekking heeft binnen de acht dagen na verzending gemotiveerd aan de verkoper te worden geprotesteerd. Bij ontstentenis van ontvangst van een protest binnen deze termijn wordt de factuur en de daarop betrekking hebbende levering van goederen of diensten geacht door de koper te zijn aanvaard. De ingediende klacht schort de betalingsverplichting niet op. De koper zal de verkoper op eerste verzoek alle nuttige informatie tot onderzoek van de klacht vertrekken, bij gebreke waaraan de klacht als ongegrond wordt beschouwd en de koper wordt verbeurd van elk recht op vrijwaring.
 8. BETALING Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van elk gefactureerd bedrag, BTW inbegrepen, te geschieden te Wilrijk, zonder kosten voor de verkoper en zonder korting, uiterlijk op 30 dagen na de factuurdatum. Indien de koper de verkoper bij bestelling uitdrukkelijk meedeelt contant bij levering te zullen betalen wordt een korting van 2% (excl. BTW) toegekend. De niet-betaling van de factuur op vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele moratoire interest op gelijk aan de referentie-interestvoet vermeerderd met 7 procentpunten per jaar vanaf de factuurdatum en afgerond tot het hogere halve procentpunt. (de referentie-interestvoet wordt gedefinieerd als de interestvoet die door de Europese Centrale Bank wordt toegepast als basis herfinancieringstransacties). Betalingen uitgevoerd na de vervaldag worden cfr. Art. 1254 in de eerste plaats op de moratoire interesten aangerekend. Bij niet betaling op de vervaldag is de koper bovendien een bijkomende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd die wordt vastgesteld op 10% van het op de vervaldatum nog verschuldigde factuurbedrag zodat ter bepaling van de hoegrootheid van het schadebeding geen rekening wordt gehouden met eventuele deelbetalingen na de vervaldag. Het hierboven bedongene houdt geen verzaking in aan het recht van de verkoper om in geval van wanbetaling en indien hij zulks verkiezen, de verbreking van de verkoop met schadevergoeding te vorderen. Telkens een verkoop, ingevolge een welk danige fout of tekortkoming van de koper, geheel of gedeeltelijk verbroken wordt, zal deze de verkoper, wegens uitgezette kosten en gedorven winst, een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 30% van het bedrag van de verbroken verkoop of gedeelte ervan, dit onverminderd het recht van de verkoper om bovendien terugbetaling te vorderen van de kosten die hij mocht gemaakt hebben om de goederen weer in zijn bezit te stellen en opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.
 1. FABRIEKSGARANTIE Voor zover als voorzien staan alle geleverde goederen onder de uitsluitende garantie van de fabrikant. SAFETY SCIENCE BVBA fungeert enkel als tussenpersoon en kan geenszins rechtstreeks in garantie worden aangesproken.
 2. BEVOEGDHEID Alleen het Belgisch recht is van toepassing op de tussen partijen gesloten koop- en verkoopovereenkomsten en overeenkomsten tot levering van diensten die daarmee verbonden kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor de offertes en bestellingen. Alle geschillen, waartoe de onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven, zullen uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, zelfs in geval van meerdere verweerders. De verkoper behoudt zich evenwel het recht toe om voor andere rechtbanken te dagvaarden zo zij dit wenselijk acht.

SAFETY SCIENCE BVBA

Oversneslaan 5, B-2610 Wilrijk

Tel +32 3 501 95 72 – Fax +32 3 290 82 20

BTW : BE0567.888.379

VKVW 01.01.2015

CONDITIONS GENERALES DE VENTE  

 1. APPLICATION ET DEROGATIONS Les présentes conditions générales de vente et de livraison s’appliquent à toutes les commandes qui sont fait à SAFETY SCIENCE BVBA, ci-après dénommé “le vendeur”, les accords de vente et achat , contrats de fourniture de biens et/ou services, ainsi que toute offre ou commande et afin que le sujet de celle-ci. Le client est censé les accepter par le seul fait de sa commande. Les dérogations à ces conditions de vente, même figurant sur des documents émanant du client ou de nos représentants, ne nous sont opposables que moyennant confirmation écrite de notre part. Même dans ce cas, les présentes conditions de vente restent d’application pour tous les points à propos desquels il n’aura pas été expressément dérogé.
 2. OFFRES ET CONFIRMATIONS DE COMMANDES Sauf stipulation écrite contraire, nos offres ne valent qu’à titre de simples renseignements. Les tarifs indiqués sont hors de taxe valeur ajoutée (TVA) , frais d’emballage et de transport. Un contrat de vente est conclu après la confirmation/acceptation du devis ou de signature du bon de commande. Toute commande remise le client l’engage, mais n’ engage le vendeur qu’après confirmation écrite de son part. En absence d’une confirmation de commande dans les 5 jours ouvrables après l’ordre, elle est réputée d’être acceptée par le vendeur. Toute réclamation en raison d’inexactitudes éventuelles ou prétendues de notre confirmation de commande doivent, à peine de forclusion, nous parvenir dans la huitaine de la confirmation. Pour les commandes de conceptions spéciales, nous avons le droit à ne pas livrer plus de 5 % supérieure ou inférieure à la quantité commandée. On prélève des frais administratifs de 10 € pour les commandes inférieures à 25 € (hors TVA). Commandes peuvent être considérées comme inexistantes par le vendeur dans le cas ou : Le client n’a pas encore payé les factures des marchandises déjà livrées. Le client est en faillite ou en voie de liquidation, a demandé un concordat judiciaire ou que le vendeur a des indices sérieux que un des scénarios susmentionnés sont éminents.
 1. ECHANTILLONS, DESCRIPTIONS ETC … A moins qu’il n’en ait été stipulé autrement par écrit, nos documentations, échantillons et autres données ne constituent que des descriptions approximatives de nos produits, de sorte que le client ne pourra jamais faire état d’écarts éventuels, quelle que soit leur nature, pour refuser la fourniture ou le paiement ou pour exiger l’annulation, la résolution ou la réalisation du contrat ou de quelques dommages intérêts. A moins qu’il n’en ait été convenu autrement par écrit, nous ne saurions être tenus en quelque manière que ce soit pour ce qui concerne l’usage de nos produits à des fins spéciales et nous excluons toute responsabilité de ce chef.
 2. DELAIS DE LIVRAISON Les délais de livraison indiqués par le vendeur sont toujours approximatifs et ne comportent pour nous aucun engagement. Aucun retard de livraison ne peut donner lieu á une amende, une indemnité, la résiliation du contract ou refus de réception des marchandises. Même dans des circonstances exceptionnelles, telles que guerre, danger de guerre, troubles civils, incendies ou autres destructions, paralysie totale ou partielle des transports, maladies de notre personnel ou manque de travailleurs en général, grève dans notre entreprise ou ailleurs, dérangement ou échec de la production, manquements de nos sous-traitants ou fournisseurs etc. – cette énumération n’étant pas limitative – nous conférons toujours le droit soit de suspendre la livraison jusqu’à ce que les circonstances considérées aient pris fin, à charge de livrer ensuite dans le délai convenu, soit de renoncer au marché, sans que dans un cas comme dans l’autre, l’acheteur puisse faire valoir un droit quelconque à indemnisation.
 1. TRANSPORT, RISQUES ET ENLEVEMENT Les marchandises dont la valeur est supérieure à € 500 sont livrées franco domicile en Belgique, toutefois, ces marchandises voyagent toujours aux risques de l’acheteur. Pour des commandes inférieures à 500 €, un supplément de 65 € sera facturé pour le transport. Pour enlèvements inférieurs à 500 €, un supplément de 15 € sera facturé. Le vendeur décline toute responsabilité pour perte, endommagement ou retard dans les transports ; même lorsque le transporteur a été dénommé par le vendeur. Les marchandises mal commandées et livrées seront échangées ou reprises par le vendeur, sous réserve du paiement d’un coût d’administration forfaitaire et irréductible par le client égale à 20 % (hors TVA) du prix d’achat. Aucun produit SAFETY SCIENCE BVBA ne peut-être être retourné pour crédit ou échange sans l’autorisation écrite préalable de SAFETY SCIENCE BVBA à Wilrijk, Belgique. Le retour doit se faire franco. Seuls les produits dans leur emballage d’origine seront acceptés.
 2. RESERVES DE PROPRIETE La propriété des marchandises vendues ne passe à l’acheteur qu’après acquittement des sommes totales dont il nous est redevable pour la totalité de cette livraison, y compris les frais éventuels, intérêts et pénalités. Le client ne pourra donc en aucune manière disposer des marchandises qui n’ont pas encore été intégralement payées, plus particulièrement, il ne pourra en transférer la propriété à des tiers ou les donner en gage.
 1. CONSTITUTION DE GARANTIE ET SUSPENSION DE LA LIVRAISON Le client est responsable de vérifier la conformité de la marchandise qui lui a été livré à la réception et d’informer le vendeur immédiatement en cas de non-conformité ou de défectuosité. Approbation du bordereau de livraison sans réserve équivaut à une acceptation de la marchandise livrée. En tout cas, la facture des marchandises litigieuses doit être protesté au vendeur dans les 8 jours de la livraison d’une manière motivé. En l’absence de réception d’une réclamation, dans ce délai, la facture et la pertinente fourniture de biens ou des services seront réputés avoir été accepté par l’acheteur. La plainte ne suspend pas l’obligation de paiement. Le client procurera au vendeur sur première demande toutes informations utiles à l’enquête sur la plainte. Si la plainte est considérée comme sans fondement, le client perdra tout droit à la protection.
 2. PAIEMENTS A moins de stipulations écrites, le paiement devra se faire à Wilrijk sans frais pour le vendeur, net, sans escompte, TVA comprise, au plus tard dans les 30 jours après la date de facturation. Si l’acheteur informe le vendeur au moment de la commande de payer en espèces à la livraison, une remise de 2 % (hors TVA) est approuvé. Le non-paiement de la facture sur echéance, légalement et sans preuve de défaut impose un intérêt conventionnel de retard égale le taux de référence majoré de 7 points de pourcentage par an à compter de la date de facture et arrondi à la moitié supérieure d’un point de pourcentage. (le taux de référence est défini comme le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne comme aux opérations principales de refinancement). Paiements effectués après la date d’échéance sont cfr. Art. 1254 en premier lieu sur les intérêts de retard accusé. En cas de non-paiement à l’échéance, le client est tenu d’indemniser en plus un supplément forfaitaire qui est fixé à 10 % du montant facture en circulation à la date d’échéance afin de déterminer que la grandeur de la compensation ne prend pas en compte paiements partiels après la date d’échéance. Les stipulations qui précédent n’entraînent en aucun cas le renoncement à notre droit de réclamer à notre convenance, en cas de non-paiement, la résolution de la vente avec allocation de dommage – intérêts. Au cas où une vente serait résolue en tout ou en partie par suite d’une faute quelconque ou d’un manquement de l’acheteur, celui-ci nous sera redevable pour les frais exposés et la perte subie par Safety Science BVBA, d’une indemnité forfaitaire et irréductible égale à 30% du montant de la vente ou de la partie résolue de celle-ci, sans préjudice de notre droit de réclamer le remboursement des frais que nous devrions exposer pour rentrer en possession des biens et les remettre dans leur état originaire.
 1. GARANTIE DU FABRICANT Aussi loin que les fonctionnalités toutes les marchandises sont fournies en vertu de la garantie exclusive du fabricant. SAFETY SCIENCE BVBA acte comme intermédiaire et ne peux en aucun cas priés directement dans la garantie.
 2. ATTRIBUTION DE COMPETENCE Seulement la loi Belge est applicable aux accords de vente et d’achat conclus entre les parties et les contrats de fourniture de services qui peuvent être associés avec eux. Il en va de même pour les offres et les commandes. Tous les litiges, à laquelle le présent accord donnerait lieu, seulement appartient à la juridiction des tribunaux de l’arrondissement judiciaire d’Anvers, même en cas de défendeurs multiples. Toutefois, le vendeur réserve le droit de poursuivre dans d’autres tribunaux en justice si elle estime les mesures appropriées.

SAFETY SCIENCE BVBA

Oversneslaan 5,  B-2610 Wilrijk

Tel +32 3 501 95 72 – Fax +32 3 290 82 20

TVA : BE0567.888.379

VKVW 01.01.2015