+32 3 501 95 72 hello[at]safetyscience.be

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN SAFETY SCIENCE

  1. TOEPASSELIJKHEID EN AFWIJKINGEN

Door het louter geven van een opdracht of het betalen van een factuur aanvaardt de koper uitdrukkelijk de hierna bedongen algemene voorwaarden van SAFETY SCIENCE.

Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de koper of van onze vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan de SAFETY SCIENCE tegenstelbaar wanneer zij door de SAFETY SCIENCE schriftelijk werden bevestigd.

Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van kracht.

  1. OFFERTE EN ORDERBEVESTIGING

Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden offertes van SAFETY SCIENCE slechts ten titel van inlichting en binden haar geenszins. De vermelde prijzen zijn exclusief belasting op toegevoegde waarde (BTW) en exclusief verpakkings- en transportkosten.

Een koop- verkoopovereenkomst komt tot stand na de bevestiging/aanvaarding van de offerte dan wel ondertekening van de bestelbon.

Elke overgemaakte order verbindt de koper, doch verbindt SAFETY SCIENCE slechts na schriftelijke bevestiging ervan. Bij gebreke aan een uitdrukkelijke orderbevestiging binnen de 5 werkdagen na de bestelling, wordt zij geacht door de SAFETY SCIENCE te zijn aanvaard.

Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging van SAFETY SCIENCE dienen, op straf van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen de 8 dagen na datum van deze bevestiging.

Bij bestellingen van speciale uitvoeringen van drukwerk (zoals labels op maat van de koper) hebben wij het recht om ten hoogste 5 procent meer of minder dan de bestelde hoeveelheid te leveren.

Bij bestellingen onder de € 25 (excl. BTW) worden er € 10 administratiekosten aangerekend.

Geplaatste bestellingen kunnen door SAFETY SCIENCE als onbestaande worden beschouwd in het geval de koper nalaat de vervallen factu(u)r(en) van eerder geleverde goederen te voldoen.

In geval van insolventie van de koper, dreigende insolventie of geruchten desbetreffend of in geval van aangevraagde reorganisatie in het kader van de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen, behoudt SAFETY SCIENCE zich het recht voor opdrachten, zelfs voorafgaandelijk door SAFETY SCIENCE aanvaard, niet uit te voeren en reeds begonnen opdrachten definitief en zonder schadevergoeding te beëindigen, of, voorafgaand de uitvoering, een waarborgsom te eisen, voldoende om de kostprijs van de uitvoering te dekken.

In het algemeen zal SAFETY SCIENCE het recht hebben om tijdens de duur van een opdracht tussentijdse facturen op te maken voor de reeds geleverde prestaties en materialen, ook al werd zulks niet voorafgaandelijk of niet uitdrukkelijk overeengekomen.

  1. MONSTERS, BESCHRIJVINGEN ENZ …

Tenzij schriftelijk anders is bedongen, gelden onze monsters, documentatie en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard ook, nooit door de koper ingeroepen worden om hetzij de afneming of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen.

Ook kunnen wij behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, nooit aansprakelijk gesteld worden wegens de eventuele ongeschiktheid van onze producten voor de speciale doeleinden waartoe ze door de koper of zijn afnemer bestemd werden.

  1. LEVERINGSTERMIJN

De door de SAFETY SCIENCE opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen zijn steeds benaderend doch nooit bindend.

Overschrijding van de vooropgestelde uitvoerings- of leveringstermijn kan niet als contractuele wanprestatie worden beschouwd als grond voor een vordering tot ontbinding van de overeenkomst of tot annulatie van een bestelling noch tot enige schadevergoeding in het voordeel van de koper aanleiding geven.

In geval van overmacht zoals o.a. oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, brand of andere vernietigingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie in het vervoerapparaat, ziekte onder ons personeel of werknemers schaarste in het algemeen, werkstaking in ons bedrijf of elders, bedrijfsstoornis of mislukking van de productie, tekortkoming door onze leveranciers, enz… deze opsomming zijnde niet beperkend, heeft SAFETY SCIENCE steeds het recht hetzij de levering op te schorten totdat de bedoelde omstandigheden een eind genomen hebben mits nadien binnen de overeengekomen termijn te leveren, hetzij aan de verkoop te verzaken, zonder dat noch in het ene noch in het andere geval de koper enigerlei recht op schadevergoeding zal kunnen laten gelden.

  1. TRANSPORT, RISICO EN AFNEMING

Tenzij anders overeengekomen of vermeld, worden leveringen boven de 500 € netto factuurbedrag franco geleverd in geval het om leveringen in België gaat. Voor niet-franco leveringen in België wordt een supplement van 65 € aangerekend. Voor niet-franco afhalingen wordt een supplement van 15 € aangerekend.

Alle leveringen naar het buitenland zijn niet-franco.

De goederen reizen altijd op risico van de koper. SAFETY SCIENCE is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, of vertraging bij het transport, zelfs niet wanneer de transporteur door SAFETY SCIENCE werd aangeduid.

Zodra de goederen de opslagplaatsen van SAFETY SCIENCE verlaten of zodra SAFETY SCIENCE de beschikbaarheid van de goederen meldt, zijn alle risico’s voor rekening van de koper.

 De koper moet transportschade binnen zeven dagen na aankomst van de goederen per aangetekend schrijven melden aan SAFETY SCIENCE indien deze transporteur was, of aan de derde aangesteld als transporteur door SAFETY SCIENCE.

Verkeerd bestelde en geleverde goederen worden door SAFETY SCIENCE slechts ingeruild of teruggenomen, mits betaling van een administratieve- en verhandelingskost ten belope van 20% (excl. BTW) van de totale koopprijs.

Geen enkel product van SAFETY SCIENCE mag worden teruggezonden voor credit of omwisseling zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van SAFETY SCIENCE. De terugzending moet franco gebeuren. Enkel goederen in hun oorspronkelijke verpakking worden aanvaard.

  1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op de koper over nadat deze aan SAFETY SCIENCE al de door hem uit oorzaak van deze levering verschuldigde bedragen, met inbegrip van de eventuele kosten, intresten en schadevergoeding, heeft voldaan. De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken, meer in het bijzonder, kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen. In het geval SAFETY SCIENCE zijn eigendomsrecht heeft ingeroepen dient de koper deze goederen op eerste verzoek terug aan SAFETY SCIENCE ter beschikking te stellen.

  1. GARANTIE EN KLACHTEN

De koper dient de aan hem geleverde goederen bij ontvangst op conformiteit te controleren en SAFETY SCIENCE bij non-conformiteit dan wel gebrek onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. De aftekening van de leveringsbon zonder enig voorbehoud staat gelijk aan een aanvaarding van de geleverde goederen. In ieder geval dient de factuur waarop de kwestieuze goederen betrekking heeft binnen de acht dagen na verzending gemotiveerd aan SAFETY SCIENCE te worden geprotesteerd.

Bij ontstentenis van ontvangst van een protest binnen deze termijn wordt de factuur en de daarop betrekking hebbende levering van goederen of diensten geacht door de koper te zijn aanvaard.

De koper zal SAFETY SCIENCE op eerste verzoek alle nuttige informatie tot onderzoek van de klacht verstrekken, bij gebreke waaraan de klacht als ongegrond wordt beschouwd en de koper wordt verbeurd van elk recht op vrijwaring.

SAFETY SCIENCE aanvaardt geen klachten over een defect veroorzaakt door fout gebruik of slecht onderhoud. Dit is ook het geval indien het materiaal werd gereviseerd, getransformeerd, hersteld of gedemonteerd – zelfs gedeeltelijk – door personen die niet erkend zijn door SAFETY SCIENCE. Daarnaast zijn klachten ongeldig als het materiaal gebruikt werd in een omgeving die niet conform de specificaties is (temperatuur, vochtigheid, corrosieve of stoffige atmosfeer, schommelingen in elektrische spanning, …).

 Indien een klacht aanvaard wordt, is SAFETY SCIENCE enkel aansprakelijk voor het opheffen van het defect, met uitsluiting van elke schadevergoeding.

 Het indienen van een klacht, zelfs als deze aanvaard wordt, verleent de koper niet het recht de betaling van de volledige factuur op de overeengekomen vervaldag uit te stellen of te weigeren.

  1. BETALING

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van elk gefactureerd bedrag, BTW inbegrepen, uiterlijk op  30 dagen na de factuurdatum te geschieden te Wilrijk, zonder kosten voor SAFETY SCIENCE en zonder korting. Indien de koper SAFETY SCIENCE bij bestelling uitdrukkelijk meedeelt contant bij levering te zullen betalen, wordt een korting van 2% (excl. BTW) toegekend.

Bij gebreke aan betaling tegen de vervaldag is de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 12 % op jaarbasis op de hoofdsom inclusief BTW verschuldigd, en dit berekend vanaf de factuurdatum. Betalingen uitgevoerd na de vervaldag worden conform art. 1254 B.W. in de eerste plaats op de moratoire interesten aangerekend.

De koper is in geval van welkdanige wanprestatie ook, inclusief wanbetaling, aan SAFETY SCIENCE van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de hoofdsom van de factuur inclusief BTW, met een minimum van 125 €, zodat ter bepaling van de hoegrootheid van het schadebeding geen rekening wordt gehouden met eventuele deelbetalingen na de vervaldag. SAFETY SCIENCE behoudt zich wel het recht voor vergoeding te eisen voor de door haar werkelijk geleden schade.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één factuur worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar, zelfs al is de eventuele vervaldag van één of meerdere facturen nog niet aangebroken.

Compensatie is niet toegelaten, tenzij mits voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van SAFETY SCIENCE.

  1. FABRIEKSGARANTIE

Voor zover als voorzien staan alle geleverde goederen onder de uitsluitende garantie van de fabrikant. SAFETY SCIENCE fungeert enkel als tussenpersoon en kan op geen enkele manier rechtstreeks in garantie worden aangesproken.

  1. BEVOEGDHEID

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op de tussen partijen gesloten overeenkomsten.

Alle geschillen, waartoe deze overeenkomsten aanleiding zouden kunnen geven, zullen uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, zelfs in geval van meerdere verweerders.

SAFETY SCIENCE behoudt zich evenwel het recht voor om een procedure te starten voor andere rechtbanken zo zij dit wenselijk acht.

SAFETY SCIENCE BVBA

Oversneslaan 5, B-2610 Wilrijk

 BTWnr. BE0567.888.379

 tel +32 3 501 95 72 – fax +32 3 290 82 20